logo
November 16, 2010 Filed under: Event — admin

31 ธ.ค. 53
19.00 น.สาธยาย/สวดมนต์บทธรรมจักรกัปปวัตนสูตร
21.00 น.กวนข้าวมธุปายาส
1 ม.ค. 54
00.09 น.บรรจุพระบรมสารีริกธาตุบนเศียรพระโพธิสัตว์
05.30 น.ถวายข้าวมธุปายาส
09.00 น.พิธีถวายอาคารสิริมหามายา