logo
January 31, 2010 Filed under: เสียงธรรมะ — admin

ฟังและดาวน์โหลดไฟล์เสียง ธรรมบรรยาย คอร์ส ๗ วัน โดยพระอาจารย์ปิยทัสสี ภิกขุ

01. อุบายวิธีเบื้องต้นการฝึกปฏิบัติธรรม

02. องค์ธรรมสำหรับการศึกษาและปฏิบัติธรรม

03. เผชิญกับความเป็นจริง

04. อาสวะ อนุสัย

05. อภิชฌา โทมนัส

06. เวทนา-ธรรมที่เชื่อมโยงรูปกับนาม

07. จุดสมดุลระหว่างกายกับจิต

08. ภาวะสัมพันธ์ของกาย เวทนา จิต ธรรม

09. อารมณ์วืปัสสนา-ทางสายกลาง

10. อิสระจากแรงดึง(อธิษฐาน)

11. สัมมาทิฏฐิ

12. มรรคปฏิปทา(อธิษฐาน)

13. นิพพานธาตุ-สันตติแห่งนามรูปดับสิ้นสุด

14. ปฏิบัติบูชาบนลานพระธาตุ