logo
January 11, 2010 Filed under: วัดถ้ำดอยโตน — admin

วัดถ้ำดอยโตน  พื้นที่หุบเขาผืนนี้เดิมเป็นทุ่งนามาก่อน ทิศเหนือเป็นหน้าผาสูงชันของเทือกเขาดอยโตน บนยอดเขาเป็นที่ตั้งขององค์พระเจดีย์-พระบรมธาตุดอยโตน ด้านล่างเป็นถ้ำใหญ่ใช้เป็นที่ปฏิบัติธรรมลักษณะของเทือกเขาจะค่อยๆ  ลดระดับความสูง ลาดเอียงต่ำลงไปทางทิศตะวันออกและทิศใต้ ทิศตะวันตกเป็นทุ่งนา ลักษณะเป็นนาขั้นบันได ชายขอบทุ่งนาเป็นที่บรรจบกันของแม่น้ำสองสายคือแม่น้ำวางและแม่น้ำแม่สะป๊อก

พื้นที่วัดตั้งอยู่ที่ระดับความสูง ๖๐๐ เมตรจากระดับน้ำทะเล ห่างจากชุมชน ๑ กิโลเมตร,  ๑๘ กม.จากอำเภอแม่วาง ๕๕ กม. จากตัวจังหวัดเชียงใหม่(ด้านทิศตะวันตกเฉียงใต้ของตัวจังหวัด)

หมู่บ้านชาวเขาชุมชนเผ่ากะเหรี่ยงตั่งอยู่บนเนินเขาเล็กๆ ทางด้านทิศตะวันตกของวัด ซึ่งถูกกั้นไว้ด้วยทุ่งนาและแม่น้ำ จากจุดที่แม่น้ำสองสายมาบรรจบกัน หากเดินย้อนขึ้นไปประมาณ ๑ ชั่วโมงตามทางเดินเท้าเลาะริมฝั่งแม่น้ำวาง ท่านจะได้พบกับบรรยากาศธรรมชาติอันงดงามของน้ำตกประมาณ ๑๐ กว่าจุด

ประวัติวัดถ้ำดอยโตน

วัดถ้ำดอยโตน

๑๒๘ หมู่ ๕ บ้านแม่สะป๊อก ต.แม่วิน อ.แม่วาง จ.เชียงใหม่

ความหมายและที่มาของชื่อวัดถ้ำดอยโตน

ถ้ำ: ลักษณะโพรงหิน หรืออุโมงค์หินที่เกิดขึ้นตามธรรมชาติ ตามเทือกเขาหินปูน
ดอย: ภูเขา เทือกเขา
โตน: เป็นสำเนียงภาษาเชียงใหม่ – ลานนา ตรงกับ โทน ในภาษาไทย หมายถึงหนึ่งเดียวโดดๆ เดี่ยวๆ เช่นคำว่า ลูกโทน กระเทียมโทน เป็นต้น

ถ้ำดอยโตน จึงเป็นชื่อเรียกขาน เป็นที่รู้จักกันของชุมชนในท้องถิ่น

มูลเหตุ / สาเหตุ / เหตุผลในการจัดตั้งวัด
เนื่อง จากสภาพของหมู่บ้าน หมู่ที่ ๕ บ้านแม่สะป๊อก ตำบลแม่วินฯ ก่อนที่จะสร้างวัดถ้ำขึ้นมานั้น เดิมทีมีสถานที่บำเพ็ญกุศลของชาวบ้านอยู่ก่อนแล้ว เป็นลักษณะของอาศรม หรือที่พักสงฆ์ที่หน่วยงานของพระธรรมจาริกได้สร้างไว้ เมื่อสภาพของหมู่บ้านพัฒนาขึ้นมาถึงจุดหนึ่ง หน่วยงานพระธรรมจาริกได้ย้ายออกไปยังถิ่นที่กันดารกว่า สภาพของที่พักสงฆ์จึงตกเป็นสภาพอาศรมร้างไม่มีพระอยู่ประจำเป็นที่แน่นอน เป็นเพียงที่พักอาศัยของพระธุดงค์ที่จาริกผ่านไปมา และที่สำคัญก็คือที่พักสงฆ์ ตั้งอยู่ในเขตป่าสงวนไม่มีเอกสารสิทธิ์ใดๆ จึงไม่สามารถสร้างวัดที่ถูกต้องตามกฎกระทรวงได้ ชาวบ้านจึงต้องหาสถานที่ใหม่ที่มีเอกสารสิทธิ์ในการสร้างวัด ซึ่งก็คือที่ดินที่ตั้งของวัดถ้ำดอยโตนในปัจจุบัน

วัน เดือน ปี ในการจัดตั้งวัด
เริ่ม สร้างวัดและมีพระภิกษุ/สามเณรจำพรรษา ตั้งแต่ ปี พ.ศ.๒๕๒๙ ยื่นเรื่องขออนุญาตสร้างวัดปี พ.ศ.๒๕๓๘ ได้รับการประกาศตั้งวัดจากกระทรวงศึกษาธิการ เมื่อวันที่ ๑๐ เมษายน พ.ศ.๒๕๔๐

อาณาบริเวณ จำนวนเนื้อที่…ไร่ / งาน / ตร.วา เอกสารสิทธิ์ที่ดิน
พื้นที่ วัดจำนวน ๑๑ ไร่ ๓ งาน ๘๔ ตารางวา เอกสารสิทธิ์ที่ดิน นส. ๓ เลขที่ ๑๔๖ เล่ม ๑ หน้า ๙๙ สารบบ หมู่ที่ ๕(๖) ต.แม่วิน อ.แม่วาง (อ.สันป่าตอง) จ.เชียงใหม่

อาณาเขต แต่ละทิศ
ทิศเหนือ จดที่ว่างเปล่า
ทิศใต้ จดที่ว่างเปล่า
ทิศตะวันออก จดที่ว่างเปล่า
ทิศตะวันตก จดลำเหมือง

ผู้นำในการจัดตั้งวัด
เมื่อ กลางปี พ.ศ.๒๕๒๘ พระอาจารย์ปิยทัสสี ได้จาริกธุดงค์ผ่านมาศรัทธาชาวบ้านได้นิมนต์ให้ท่านโปรดเมตตาจำพรรษา ณ ที่พัก สงฆ์ท้ายหมู่บ้าน และกลางพรรษานั้นเองที่ พระคุณท่านได้ปรึกษาชาวบ้านว่า พวกเราน่าจะเสาะหาสถานที่ที่สัปปายะกว่านี้ สำหรับการสร้างวัดใหม่ ในรูปแบบที่เป็นศูนย์ของการศึกษาและปฏิบัติธรรม ชาวบ้านจึงนำท่านไปสำรวจสภาพของถ้ำดอยโตน สภาพถ้ำเป็นถ้ำใหญ่ ๒ ชั้น ลักษณะเป็นกึ่งถ้ำ กึ่งเพิงผา (ผาเงิบ) ภายในถ้ำมีอากาศเย็นเคลื่อนออกจากถ้ำชั้นในมายังถ้ำชั้นนอกตลอดเวลา ไม่อับชื้นเหมือนลักษณะถ้ำทั่วไป และลักษณะ เด่นที่สุดคือบริเวณที่ราบทุ่งนาหน้าถ้ำ ซึ่งกว้างถึง ๑๑ ไร่มีเอกสารสิทธิ์พร้อม (นส. ๓) ทุกอย่าง เป็นที่พอใจของท่านอาจารย์ ปิยทัสสีมาก และท่านก็บอกชาวบ้านว่าจะนำเรื่องการสร้างวัดใหม่นี้ไปปรึกษากับคณะสงฆ์ อำเภอสันป่าตอง (สมัยนั้นยังไม่แยกอำเภอแม่วาง)

พระเดชพระคุณท่าน อาจารย์พระครูขันตยาภรณ์ ซึ่งดำรงตำแหน่งเจ้าคณะอำเภอ สันป่าตองในยุคนั้น ท่านเมตตารับเรื่องปรึกษา พร้อมทั้งเมตตารับเป็นองค์ประธานฝ่ายสงฆ์ในนามคณะสงฆ์อำเภอสันป่าตองทุกวัด ท่านเจ้าคณะฯ ได้ยกเรื่องการสร้างวัดใหม่เข้าในโครงการ “วัดแผ่นดินธรรม แผ่นดินทอง” ของคณะสงฆ์และประชาชนในเขตอำเภอสันป่าตองเพื่อเทิดพระเกียรติแด่องค์ในหลวง ร.๙ ซึ่งจะมีพระชนมายุครบ ๖๐ ชันษาในปี พ.ศ. ๒๕๓๐

คุณ ร.ต.ท.ทวี เชมนะสิริ คุณนายคำปุ๋ย เชมนะสิริ เจ้าของที่ดินที่นาหน้าถ้ำ มีจิตศรัทธาแรงกล้าน้อมที่ดินผืนนี้มอบถวายแด่คณะสงฆ์อำเภอสันป่าตอง เพื่อร่วมสร้างวัด ร่วมเทิดพระเกียรติในหลวง ในนามคณะสงฆ์และชาวพุทธทุกท่านขอแสดงความยินดีและร่วมอนุโมทนาในกุศลบารมี ทานอันยิ่งนี้

เสนาสนะ / สถานที่พักอาศัย
ศาลาการเปรียญ กว้าง ๑๒ เมตร ยาว ๒๐ เมตร จำนวน ๑ หลัง
ศาลาเอนกประสงค์ กว้าง ๑๒ เมตร ยาว ๒๔ เมตร จำนวน ๑ หลัง
โรงครัว/โรงทานมังสวิรัติ กว้าง ๑๐ เมตร ยาว ๒๓ เมตร จำนวน ๑ หลัง
กุฏิพระสงฆ์/ที่พักผู้ปฏิบัติธรรมฝ่ายชาย กว้าง ๓ เมตร ยาว ๕ เมตร จำนวน ๙ หลัง
ที่พักอุบาสิกา/ผู้ปฏิบัติธรรมฝ่ายหญิง กว้าง ๓ เมตร ยาว ๕ เมตร จำนวน ๑๑ หลัง
ห้องน้ำ/ห้องสุขา สำหรับบุคคลภายนอก (ชาย) จำนวน ๕ ห้อง
ห้องน้ำ/ห้องสุขา สำหรับบุคคลภายนอก (หญิง) จำนวน ๕ ห้อง
ห้องน้ำ/ห้องสุขาผู้ปฏิบัติธรรมฝ่ายชาย จำนวน ๕ ห้อง
ห้องน้ำ/ห้องสุขาผู้ปฏิบัติธรรมฝ่ายหญิง จำนวน ๕ ห้อง

พระเจดีย์ศิลปะองค์พระเจดีย์พุทธคยา จำลองจากพระเจดีย์พุทธคยา สถานที่ตรัสรู้ ประเทศอินเดีย ฐานกว้าง ๓.๙๐ เมตร สูง ๙.๙๐ เมตร ดำเนินการสร้างโดย ท่าน พระอาจารย์ปิยทัสสี – ประธานฝ่ายสงฆ์ คุณบุญรอด คุณจิรภัทร หนูประสิทธิ์, คุณชาตรี หอมรังสฤษดิ์, คุณสมชาย คุณวนิดา วิทวัสพันธ์ สามครอบครัวเป็นประธานฝ่ายฆราวาส สร้างประกอบพิธีบรรจุพระธาตุเมื่อวันที่ ๘ กุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๔๔ ตรงกับวันมาฆบูชา ขึ้น ๑๕ ค่ำ เพ็ญเดือน ๓

ลำดับเจ้าอาวาสวัด
พระอาจารย์นาวี ปิยทัสสี ดำรงตำแหน่งเจ้าอาวาสวัดตั้งแต่เริ่มสร้างวัดจนถึงปัจจุบัน

ไวยาวัจกร
นายบุญช่วย อาจหาญ

กรรมการวัด
นายจับ ศิริชัย
นายบุญช่วย อาจหาญ
นายยืน คำมา
นายหมวก ติ๊บมูล
นายเสงี่ยม คำมา
นายเปี่ยน ใจดี
นายมิตร ใจอินทร์

(พระอาจารย์นาวี ปิยทัสสี)
ประธานสงฆ์วัดถ้ำดอยโตน