กำหนดการปฏิบัติธรรม

คอร์ส

วันเริ่ม วันสิ้นสุด จำนวนวัน

ชาย

หญิง
กรกฎาคม 2562 6 กรกฎาคม 2562 12 กรกฎาคม 2562 7 เต็ม เต็ม
สิงหาคม 2562 3 สิงหาคม 2562 9 สิงหาคม 2562 7
กันยายน 2562 31 สิงหาคม 2562 6 กันยายน 2562 7
ตุลาคม 2562 5 ตุลาคม 2562 11 ตุลาคม 2562 7
พฤศจิกายน 2562 2 พฤศจิกายน 2562 8 พฤศจิกายน 2562 7
ธันวาคม 2562 30 พฤศจิกายน 2562 6 ธันวาคม 2562 7https://youtu.be/6vOc6jSCQNg